Geachte gast,

De uiterste besteldatum is verstreken en het plaatsen van nieuwe bestellingen is niet langer mogelijk.

Wij wensen u hele fijne kerstdagen!

Met vriendelijke groet,
Team Xmascatering


Bestellen

Vul het aantal personen in, waarvoor u wilt bestellen. Bestellen is mogelijk vanaf 4 personen


Vul hier uw code in

heeft u meerdere codes? geen probleem. u kunt hier al uw codes invoeren

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van kerstdiner.nl onderdeel van nader te noemen Catering de Luxe B.V. met betrekking tot het gebruik van de website www.cateringdeluxe.nl, www.xmascatering.nl en www.kerstdiner.nl , applicaties en diensten van Catering de Luxe BV, online handelend onder de naam Cateringdeluxe.nl en hierna aldus of met ‘wij’of ‘ons' aangeduid. Het hoofdkantoor van Catering de Luxe BV bevindt zich aan Plein 26 5258 TG Berlicum. Catering de Luxe BV is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 58753079, bij de Kamer van Koophandel  Brabant.

Laatstelijk gewijzigd:  28 september 2015. Eventuele correspondentie met Catering de Luxe BV kunt u richten aan bovengenoemd adres.

Artikel 1 Registratie

 

 1. Op het moment dat u een product en/of dienst van Cateringdeluxe.nl wenst te kopen op haar website, dan wel via Groupon.nl, dient u zich te registreren op de desbetreffende website. Groupon.nl hanteert daarbij haar eigen algemene voorwaarden.
 2. U bent gehouden uw gegevens die voor de registratie gevraagd worden, naar waarheid in te vullen.
 3. Indien u een rechtspersoon vertegenwoordigt, bent u daartoe bij registratie  bevoegd.
 4. Om voor registratie in aanmerking te komen, dient u ouder te zijn dan 18 jaar.
 5. Indien u bij registratie jonger bent dan 18 jaar, dan dient u schriftelijke toestemming te hebben van (één van) uw ouders of uw wettelijk vertegenwoordiger.
 6. Doordat u zich registreert, gaat u er mee akkoord dat Cateringdeluxe.nl uw gegevens opslaat en kan gebruiken voor het u toezenden van aanbiedingen en nieuws van Cateringdeluxe.nl. U kunt uw toestemming hiervoor zonder opgaaf van redenen intrekken door een e-mail te sturen naar info@cateringdeluxe.nl.
 7. U kunt uw account te allen tijde beëindigen via onze website, waarna uw registratie- en inloggegevens door Cateringdeluxe.nl zullen worden gewist en u niet langer gebruik kunt maken van de door Cateringdeluxe.nl via haar website aangeboden diensten.
 8. Cateringdeluxe.nl is gerechtigd uw registratie- en inloggegevens per direct te verwijderen, indien u de website niet gebruikt  waarvoor deze bedoeld is, te weten de online-koop van producten en/of diensten.

Artikel 2 Behandeling persoonsgegevens

 1. Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden  omschreven. Van klanten verzamelt en verwerkt Cateringdeluxe.nl (onder meer) het IP-adres, het e-mailadres en, voor zover opgegeven, NAW-gegevens en telefoonnummer.
 2. Cateringdeluxe.nl verzamelt de persoons- en gebruikersgegevens van klanten (met name) ten behoeve van haar dienstverlening, het bevorderen en beschermen van het handelsverkeer, het beantwoorden van vragen en behandelen van klachten, het innen van vergoedingen, het meten van de belangstelling voor de dienstverlening van Cateringdeluxe.nl, het doen van aanbiedingen en/of het verzenden van reclame-uitingen en het informeren van de gebruikers van de diensten van Cateringdeluxe.nl.
 3. De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een reeks firewalls.
 4. Cateringdeluxe.nl is niet gerechtigd de persoonsgegevens van haar klanten te verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 3 Afbeeldingen op de website

De afbeeldingen van de gerechten op de website van Cateringdeluxe.nl kunnen afwijken van hoe ze er bij u op tafel uitzien. U verzorgt uiteraard zelf de presentatie van de gerechten bij u thuis.

Artikel 4 Productie en levering order

 1. Als u bij Cateringdeluxe.nl bestelt, produceert Cateringdeluxe.nl deze order zelf. Cateringdeluxe.nl is gerechtigd derden in te schakelen om uw order uit te voeren.
 2. De aflevering / bezorging van uw order wordt door een derde gedaan en is geen onderdeel van de overeenkomst tussen u en Cateringdeluxe.nl. Cateringdeluxe.nl kan geen invloed uitoefenen op de prestaties van de bezorger van uw order en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door zijn handelen of nalaten.
 3. Cateringdeluxe.nl is nimmer aansprakelijk voor vertraagde en/of foutieve bezorging c.q. de  schade als gevolg daarvan. U kunt hier enkel de bezorger / bezorgdienst  op aanspreken. Indien u klachten heeft over  de aflevering / bezorging, dan kunt u deze klachten uiteraard wel bij ons melden via: info@cateringdeluxe.nl. Wij zullen klachten te allen tijde doorgeleiden aan de bezorger / bezorgdienst in kwestie.

Artikel 5 Bezorgtermijnen zijn streeftermijnen.

Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet (tijdig) kan worden bezorgd dan zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen.

Artikel 6 Online betalingen

 1. Betaling geschiedt vooraf via de website van Groupon of Cateringdeluxe.nl.
 2. U heeft enkel recht op terugbetaling van (een deel van) het door u betaalde bedrag, indien u kunt aantonen dat u uw order niet heeft ontvangen. 
 3. Een terugboeking van (een deel van) het door u betaalde bedrag geschiedt binnen 10 werkdagen.
 4. Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan de desbetreffende  klacht worden ingediend bij Cateringdeluxe.nl. U kunt hiervoor gebruikmaken van info@cateringdeluxe.nl.
 5. Voor online betalingen brengen wij € 1,50 administratiekosten in rekening.

Artikel 7 Cookies

 1. Cateringdeluxe.nl gebruikt cookies om haar website zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, zijnde individuele klantnummers waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Met behulp van die cookies wordt in het scherm uw postcode bijvoorbeeld automatisch alvast ingevuld en kunt u uw gebruikersinformatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen.
 2. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw ‘winkelwagentje’ hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Cateringdeluxe.nl. Door middel van cookies worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd; cookies zijn slechts  nummers.

 

Artikel 8 Correctheid van op de website vermelde prijzen

 

Cateringdeluxe.nl is niet gehouden overeenkomsten gestand te doen indien de betreffende prijs op de website kennelijk berust op een schrijf/typefout.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Cateringdeluxe.nl doet haar best een optimale dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Cateringdeluxe.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet functioneren van haar website, dan wel voor schade die u lijdt als gevolg van de aflevering / bezorging van de orders. Tevens is Cateringdeluxe.nl niet aansprakelijk voor indirecte schade die u lijdt als gevolg van de levering van producten en/of diensten van Cateringdeluxe.nl.
 2. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Cateringdeluxe.nl altijd beperkt tot (maximaal) het aan Cateringdeluxe.nl door u betaalde bedrag voor de order.

Artikel 10 Overmacht

 

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkaar, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Artikel 11 Rechtskeuze

Op de overeenkomst met u en op deze Algemene Voorwaarden is enkel Nederlands recht van toepassing.


© 2015 Cateringdeluxe.nl - Alle rechten voorbehouden